Regulamin

Regulamin sklepu internetowego globalmedia24.pl

Data publikacji: 17.01.2020

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego realizuje, Globalmedia Paweł Szoblik, ul. Piłsudskiego 31 lok. 338, 05-120 Legionowo, NIP: 5471589851, Regon: 072362661 zwany dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@globalmedia24.pl oraz numerem telefonu (0048) 500-200-159.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

Operator Płatności – PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.globalmedia24.pl/regulamin

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.globalmedia24.pl

§ 2 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług i produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczne jest spełnienie szczególnych warunków technicznych:

  • Kupujący musi posiadać komputer lub inne urządzenie mobilne podłączone do Internetu z dowolnym systemem operacyjnym ale w wersji jaka jest oficjalnie wspierana przez danego producenta
  • Zainstalowaną przeglądarką internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym ale w wersji która została wypuszczenia na rynek przez producenta nie dalej niż 2 lata od daty dokonania zakupu
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail
  • innych warunków technicznych o ile są podane w opisie danego produktu.

Kupujący nie może podawać fikcyjnych, nieprawdziwych danych Sprzedającemu.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami netto. Do podanych kwot należy doliczyć 23% podatku VAT.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci usług i produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.

Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu założenie konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest pod adresem https://www.globalmedia24.pl/moje-konto/ lub jest zakładane automatycznie w trakcie składania pierwszego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu.

Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta klienta w Sklepie o nazwie „Moje konto”. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz hasła (zdefiniowanego przez siebie lub wygenerowanego automatycznie). Kupujący, może zmienić swoje hasło w dowolnym momencie, poprzez „Moje konto”.

Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie poprzez wysłanie takiej dyspozycji na adres mailowy kontakt@globalmedia24.pl.

Usługi świadczone są na rzecz Kupującego polegająca na założeniu, utrzymaniu, usunięciu konta świadczona jest nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie usług i treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu, poza produktami bezpłatnymi (testowymi).

§ 4 Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym autorom.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5 Zawieranie umowy

W celu zakupu usługi lub produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

  1. Kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” lub „Wypróbuj…”,
  2. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane potrzebne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności. Jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, konto zostanie założone automatycznie.
  3. Zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  4. Kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
  5. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”. W przypadku wyboru płatności innej niż „Przelew bankowy”, kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
  6. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie usługi lub treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu zostanie wysłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia i jest jednocześnie potwierdzenia zawarcia umowy na odległość.

§ 6 Dostawa produktu elektronicznego

Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego. Realizacja usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danej usługi.

§ 7 Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dnia  i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wybierając dowolną formę kontaktu ze Sprzedawcą podaną pod adresem https://www.globalmedia24.pl/kontakt.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą dowolną formą kontaktu podaną pod adresem https://www.globalmedia24.pl/kontakt.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Polityka ochrony danych osobowych i plików cookies dostępna jest pod adresem https://www.globalmedia24.pl/polityka-prywatnosci

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 11 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.